Wolontariat kompetencji 2

Projekt „Działam, bo jestem. Jestem, bo działam”, realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, powstał aby wspierać rozwój i popularyzować ideę wolontariatu pracowniczego, a w szczególności wolontariatu kompetencji, wśród mieszkańców Podkarpacia. Wpisuje się on w misję Fundacji "Dobre Życie", która priorytetowo traktuje aktywizację mieszkańców do działań na rzecz swojego środowiska. Stąd też wynika częste podejmowanie przez nią tej tematyki w wielu realizowanych projektach prospołecznych.

Projekt jest dedykowany podkarpackim przedsiębiorcom, instytucjom, organizacjom pozarządowym i ich pracownikom oraz dzieciom i młodzieży z powiatu strzyżowskiego. Fundacja, już na etapie planowania i przygotowywania projektu, zawiązała partnerstwo publiczno-społeczne z powiatem strzyżowskim, a w trakcie jego realizacji zaprasza do udziału firmy, organizacje pozarządowe, szkoły i inne instytucje. Obrana została taka forma realizacji projektu, która ma połączyć wokół idei wolontariatu kompetencji jak największą liczbę partnerów z wielu branż i wszystkich sektorów dając szansę ich pracownikom na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Będą oni prowadzić spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na inaugurację projektu i szkolenie wprowadzające do wolontariatu kompetencji.

Mocną stroną projektu jest dobór metod i narzędzi pracy tak, aby były one innowacyjne, atrakcyjne, skuteczne i praktyczne. W ramach projektu odbędą się warsztaty, szkolenia, konsultacje i spotkania dla firm i organizacji pozarządowych promujące i rozwijające ideę wolontariatu pracowniczego opartego na kompetencjach.

Wszystkim wolontariuszom-pracownikom, którzy zechcą się podzielić swoim doświadczeniem kadra Fundacji zapewni:

  • wsparcie merytoryczne podczas przygotowań do realizacji wolontariatu (szkolenia, konsultacje)
  • wsparcie organizacyjne - miejsca pracy wolontariackiej w szkołach lub innych placówkach na terenie powiatu strzyżowskiego

Korzyści dla firm i pracowników

Wolontariat pracowniczy, to ważny element zaangażowania społecznego biznesu. Korzyści z niego płynące są odczuwalne na wielu płaszczyznach:

  • wewnątrz firmy - świetny sposób integrowania pracowników, szansa na docenienie i rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych, pasji życiowych i marzeń, nowoczesny sposób podnoszenia motywacji
  • na zewnątrz - budowanie pozytywnego wizerunku
  • w społeczności lokalnej - budowanie dobrych relacji między środowiskiem lokalnym a przedsiębiorstwem, zwiększenie chęci nauki i rozwoju u dzieci i młodzieży objętej zajęciami prowadzonymi przez wolontariuszy-pracowników.

Prawdziwymi liderami stają się te firmy, instytucje oraz organizacje, które dbając o własne interesy i strategie, dostrzegają również szeroko pojęty interes społeczny. Nikt nie działa bowiem w oderwaniu od środowiska lokalnego, które go otacza i dobrze, jeśli zapragnie być jego częścią!

Harmonogram działań


Działania Terminy realizacji
w roku 2013
Rekrutacja firm i instytucji do listopada
Szkolenia z wolontariatu pracowniczego wrzesień – listopad
Spotkanie inauguracyjne 18 wrzesień
Przygotowanie pracowników do realizacji wolontariatu pracowniczego opartego na kompetencjach (zakres do uzgodnienia z firmą/instytucją) sierpień – listopad
Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i inne działania społecznego zaangażowania firm i instytucji wrzesień – grudzień
Ewaluacja i promocja czerwiec – grudzień

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu kompetencji wszystkich odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców i tych, którzy chcą się włączyć w nurt działań na rzecz Podkarpacia, w tym na rzecz dzieci i młodzieży z powiatu strzyżowskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

  • Aleksandra Chodasz, prezeska zarządu, trenerka, specjalistka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu: e-mail: achodasz@dobrezycie.org tel. 0-609-08-13-13

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.